Elite Paratriathlon World Championships

Download the Elite Paratriathlon World Championships Course Map (PDF)